DVAT Ruled (11.2.2016) (Rule 28) (1) by Rajiv Kumar Jain